Pacientai skundus gali pateikti žodžiu:

* į žodinius skundus reaguoja skundą priėmęs darbuotojas ir stengiasi paciento iškeltą problemą

kaip galima veiksmingiau išspręsti.

Jeigu pagal savo kompetenciją darbuotojas negali paciento skundo išspręsti,

jis informuoja savo tiesioginį vadovą ir stengiasi paciento žodinį skundą bendrai išspręsti.

Jei pacientas lieka nepatenkintas žodinio skundo sprendimu ar pagal savo kompetenciją

darbuotojai skundo išspręsti negali, pacientui pasiūloma pateikti rašytinį skundą ir

išaiškinami skundo turinio ir formos reikalavimai.

 

Skundai raštu pateikiami:

Reikalavimai:

*  turi būti paciento pasirašytas;

*  nurodytas paciento vardas ir pavardė;

*  nurodyta paciento gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti;

*  išdėstyta skundo esmė;

*  pacientas turi pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą (siunčiant skundą paštu,

pridedama šio dokumento notaro ar atstovaujančio advokato patvirtinta kopija).

Skundą pateikia paciento atstovas:

*  skunde turi būti nurodytas pacientas, kurio vardu kreipiamasi;

*  skunde nurodomas atstovo vardas ir pavardė;

*  atstovo gyvenamoji vieta;

*  atstovavimą liudijantis dokumentas (jeigu atstovas yra nurodytas paciento valios pareiškime,

įklijuotame ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, tokio dokumento nereikia);

*  atstovo tapatybę liudijantis dokumentas.

*  Reikalavimų neatitinkantys skundai, o taip pat neįskaitomi nenagrinėjami ir grąžinami

pacientui.

*  Į skundus nagrinėjančias valstybės institucijas jis turi teisę kreiptis tik likęs nepatenkintas

skundo nagrinėjimu įstaigoje.

*  Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės

pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos;

*  Paciento skundą privaloma išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne

vėliau kaip per 20 darbo dienų.

*  Centre yra pacientų atsiliepimų dėžutės, į kurias pacientai gali pateikti raštu nuomonę apie

savo patirtį įstaigoje, išreikšti savo pageidavimus, pasiūlymus, pastebėjimus ir padėkas.