Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų paslaugų teikimo tvarka

 1. Mokamos paslaugos – tai paslaugos, už kurias jų gavėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo sumokėti. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
 2. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos VšĮ Kėdainių PSPC teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 21d. įsakymu Nr. 164 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno ir vieno balo kainos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30d. įsakymu Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.
 3. VšĮ Kėdainių PSPC teikia mokamas medicinines – asmens sveikatos priežiūros ir nemedicinines (kopijavimo, pervežimo) paslaugas. Informacija apie įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas patalpinta stenduose bei įstaigos interneto svetainėje adresu www.kedainiupspc.lt.
 4. Pacientams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, visos sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių apimtis patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.
 5. VšĮ Kėdainių PSPC mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.
 6. Mokamos paslaugos pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais.
 7. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Kėdainių PSPC registratūrą, kur jam suteikiama išsami informaciją apie pageidaujamą paslaugą, paslaugos kainą ir pasirašo sutikimą gauti mokamą paslaugą.
 8. Pacientas sumoka už paslaugą VšĮ Kėdainių PSPC kasoje ir, gavęs mokestį patvirtinantį dokumentą (čekį) kreipiasi į to įstaigos padalinio darbuotoją, kuris teikia reikalingą paslaugą.
 9. Pacientas, mokantis už plombines medžiagas, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Už plombines medžiagas sumokama prieš dantų plombavimą.
 10. Greitosios medicinos pagalbos automobilių nuomos (pacientų pervežimui) sąlygos turi būti suderintos su VšĮ Kėdainių PSPC direktore.
 11. Medicinos personalas, teikiantis mokamas paslaugas, paciento Asmens sveikatos istorijoje F 025 (Vaiko sveikatos raidos istorijoje F 112) įrašo mokamos paslaugos rūšį, kainą, kasos aparato čekio numerį ir jo datą. Atlikta mokama paslauga pažymima Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelėje F 025/a-LK.
 12. Mokamų paslaugų apskaitą vykdo VšĮ Kėdainių PSPC buhalterija teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________