Vidaus medicininio audito grupė

VšĮ Kėdainių PSPC  vidaus medicininio audito grupė sudaroma direktoriaus įsakymu. VMA grupė dalyvauja nustatant VšĮ Kėdainių PSPC teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius; atlieka planinius ir neplaninius vidaus medicininius auditus;organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir įstaigos vadovui siūlo prevencines priemones; renka ir apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis paslaugomis; savo kompetencijos ribose nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia įstaigos vadovui; dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;analizuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą ir parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą.

Grupės vadovas Viltara Dūdienė, VšĮ Kėdainių PSPC šeimos gydytoja.
Grupės nariai: Jūratė Judickienė,VšĮ Kėdainių PSPC direktorės pavaduotoja organizaciniam – metodiniam darbui;
Laima Juodeikienė, VšĮ Kėdainių PSPC direktorės pavaduotoja klinikiniam darbui;

Rūta Lavrukėnienė, VšĮ Kėdainių PSPC  dantų gydymo skyriaus vedėja;

Aistė Leleikienė, VšĮ Kėdainių PSPC  Psichikos sveikatos skyriaus vedėja;

Joana Kleivienė, VšĮ Kėdainių PSPC terapijos skyriaus vedėja;

Audronė Pacevičienė, VšĮ Kėdainių PSPC Pernaravos ambulatorijos vedėja;

Danguolė Rakauskienė, VšĮ Kėdainių PSPC gydytoja psichiatrė;

Ina Gargasienė, VšĮ Kėdainių PSPC gydytoja odontologė.

Etikos komisija

VšĮ Kėdainių PSPC etikos komisija priima sprendimus medicininės etikos klausimais, sprendžia iškilusius ginčus bei konfliktines situacijas tarp medikų ir pacientų, kitus klausimus, susijusius su medikų profesinės veiklos etikos aspektais. Komisijos nariai – VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro įgaliotų atstovų susirinkimo deleguoti nariai, Kėdainių rajono visuomenės (atskirų institucijų) deleguoti atstovai.

Komisijos pirmininkas: Donatas Lučunas, Psichikos sveikatos skyriaus medicinos psichologas;

pavaduotoja Gintarė Mackevičienė, BPG terapijos skyriaus šeimos gydytoja;

sekretorė Ligita Pukienė, vyresnioji medicinos statistė.

Nariai: Gintarė Paškevičienė, BPG terapijos skyriaus šeimos gydytoja;

Kristina Dūdienė, Akademijos ir Dotnuvos ambulatorijų šeimos gydytoja;

Rima Šmigelskytė, advokatė;

Arūnė Jakutienė, psichologė.

Gydymo taryba

VšĮ Kėdainių PSPC gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo, naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitus klausimus bei teikia svarstomais klausimais rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai.

Tarybos vadovas Audronė Rimkevičienė, VšĮ Kėdainių PSPC direktorė.

Tarybos nariai: VšĮ Kėdainių PSPC direktorės pavaduotojai, skyrių vedėjai, Lietuvos gydytojų sąjungos Kėdainių skyriaus atstovas.

Slaugos taryba 

VšĮ Kėdainių PSPC sprendžia slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus ir poreikį, analizuoja slaugos administravimo problemas ir teikia pasiūlymus dėl slaugos valdymo tobulinimo, organizuoja įvairius renginius slaugos personalui ir kt. Teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai slaugos paslaugų kokybės gerinimui.

Tarybos vadovas Audronė Rimkevičienė, VšĮ Kėdainių PSPC direktorė.

Tarybos nariai: vyriausioji slaugos administratorė, skyrių vyresniosios slaugos specialistės, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Kėdainių skyriaus atstovas.

Stebėtojų taryba

VšĮ Kėdainių PSPC stebėtojų taryba analizuoja įstaigos veiklą, išklauso ir įvertina įstaigos metinės veiklos ataskaitą, derina įstaigos parengtus sprendimų projektus dėl teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo, vidaus struktūros pakeitimų, darbuotojų darbo apmokėjimo ir kt. Į Stebėtojų tarybą įeina rajono savivaldybės tarybos paskirti atstovai, savivaldybės tarybos narys, rajono savivaldybės tarybos paskirtas visuomenės atstovas ir įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos atstovas.

Stebėtojų tarybą sudaro:

Steponas Navajauskas, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys;
Valentinas Tamulis, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnas;
Kristina Vainauskienė, Kėdainių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė, visuomenės atstovė;
Janina Armanavičienė, VšĮ Kėdainių ligoninės auditorė;

Vilma Šnurevičiūtė, gydytojų sąjungos atstovė.

Darbo taryba

2017 metais liepos 1 d.įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas numato pareigą darbdaviui imtis iniciatyvos sudarant Darbo tarybą, kurios pagrindinė funkcija atstovauti darbuotojus, darbdaviui priimant sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimą.

Darbo taryba yra darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus.

2018 metų sausio 17 d. Kėdainių PSPC vykusiuose Darbo tarybos tiesioginiuose rinkimuose slaptu balsavimu išrinkti 5 nariai, surinkę daugiausiai rinkėjų balsų.

Kėdainių PSPC Darbo tarybą sudaro:

Darbo tarybos pirmininkė Aistė Leleikienė, Psichikos sveikatos skyriaus vedėja, gydytoja psichiatrė;

Nariai: Arvydas Kleiva, BPG terapijos skyriaus gydytojas chirurgas;

Vigintas Balsys, GMP skyriaus skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas;

Erika Šulcienė, BPG terapijos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja;

Daiva Rankelienė, GMP skyriaus skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė.

Visi darbuotojai yra kviečiami teikti pasiūlymus ar prašymus Darbo tarybai elektroniniu paštu:pspc.taryba@gmail.com.

Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija

Komisijos pirmininkė Gintarė Mackevičienė, šeimos gydytoja;

Komisijos pirmininko pavaduotoja Violeta Grinkevičienė, šeimos gydytoja;

Komisijos sekretorė Nijolė Ivaškevičienė, bendrosios praktikos slaugytoja;

Komisijos sekretoriaus pavaduotoja Elyna Sabaliauskienė, vyresnioji slaugos specialistė;

Nariai: Aistė Leleikienė, Psichikos sveikatos skyriaus vedėja – gydytoja psichiatrė;

Edita Navickienė, psichikos sveikatos slaugytoja;

Aušra Račkauskienė, gydytoja psichiatrė;

Stasė Kižauskienė, psichikos sveikatos slaugytoja.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas (atsakingas už civilinę saugą) – Irena Sirvidienė, tel. (8 347) 528 71.

Gydytojas epidemiologas – Natalija Jurgina, tel. (8 347) 670 95.