Elgesio taisyklės nedarbingumo metu

ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU

Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, laikinai nedarbingu pripažintą asmenį pasirašytinai (asmens medicinos dokumentuose) supažindina su elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu bei prievole Fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Sodros) kvietimu atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti.

Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai asmuo:

  • gydytojo paskirtu laiku neatvyksta į GKK posėdį;
  • Sodros specialistui pareikalavus neatvyksta į GKK posėdį;
  • nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;
  • neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;
  • atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
  • dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;
  • vartoja (-o) alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;
  • elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) laikinojo nedarbingumo trukmę;
  • kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti ar vaikui prižiūrėti, neslaugo šeimos nario ar neprižiūri vaiko arba elgiasi taip, kad jo veiksmai gali užtęsti (užtęsė) šeimos nario slaugos trukmę.

Jeigu nedarbingumo laikotarpiu buvo pažeistos elgesio taisyklės, išduodamas kitas nedarbingumo pažymėjimas, nurodant pažeidimo laikotarpį, nustatymo datą ir pažeidimo pobūdį. Už šį laikotarpį asmuo išmokų negauna.

Parengta pagal „Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles“. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010.07.21 įsakymu Nr. V-653 /A1-356

VšĮ Kėdainių PSPC inform.