Duomenų apsauga

                      VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Kėdainių PSPC) asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusiu Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) bei kitais teisės aktais apimančiais asmens duomenų apsaugą.

                      Duomenų valdytojas – VšĮ Kėdainių PSPC, įstaigos kodas 191045757, Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai.

                      Duomenų subjektas – pacientas, kurio duomenis tvarko VšĮ Kėdainių PSPC.

                      VšĮ Kėdainių PSPC duomenų subjektų asmens duomenis tvarko vidaus administravimo tikslais ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais bei pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų identifikavimo tikslais.

                      Duomenų subjekto teisės:

  1. gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  3. prašyti ištaisyti netikslius, neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;
  4. prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
  5. nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  6. prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  7. gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ar persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkėlimas“).

Duomenų subjektas, siekdamas auksčiau išvardintų teisių įgyvendinimo, gali teikti VšĮ Kėdainių PSPC administracijai prašymą (asmeniškai, paštu, el. paštu, per atstovą), kuris turi būti įskaitomas, pasirašytas, prašyme nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta, ko jis pageidauja.

VšĮ Kėdainių PSPC atsakymą į prašymus pateikia per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. VšĮ Kėdainių PSPC duomenų subjekto teisių gali neįgyvendinti Įstatymų nustatytais atvejais, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei duomenų subjektas mano, kad buvo pažeistos jo teisės ar nori gauti daugiau

informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į VšĮ Kėdinių PSPC duomenų apsaugos pareigūną (DAP) Ugnių Petronį. Tel. numeris: +37066532693  el. paštas [email protected]

Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją galima kreiptis, kai žmogus nori skųsti duomenų valdytojo veiksmus

ar konsultuotis dėl duomenų subjekto teisių. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos internetinis puslapis – www.ada.lt

________________________