PACIENTŲ PRISIRAŠYMAS PRIE VšĮ KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR ŠEIMOS GYDYTOJO PASIRINKIMAS

 1. Prisirašyti VšĮ Kėdainių PSPC (toliau – Centras) pageidaujantis asmuo:
 • kreipiasi į statistiką (BPG terapijos skyrius, II a., 35 kab.);
 • pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vaikai

iki 18 metų – gimimo liudijimą)

 • užpildo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje”

(forma Nr.025-025-1/a);

 • sumoka 0,29 euro mokestį Centro kasoje arba registratūros kasoje. Jei ASPĮ keičiama

anksčiau nei po 6 mėnesių, gyventojas moka 2,90 eurų mokestį;

 • prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. Atitinkamose

prašymo skiltyse asmuo nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, įrašo Centro pavadinimą, pasirinkto gydytojo vardą ir pavardę, bei prašymo užpildymo data;

 • prašymą pasirašo;
 • taip pat užpildomas ir „Prašymas dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiū-

ros paslaugų“. Į atitinkamą prašymo skiltį įrašoma pasirinkto gydytojo psichiatro vardas ir pavardė.

 1. Prisirašyti pas gydytoją, dirbantį ambulatorijoje, pageidaujantis asmuo:
 • kreipiasi į tos ambulatorijos vyresnįjį slaugos specialistą ar ambulatorijos administratorių;
 • pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vaikai

iki 18 metų – gimimo liudijimą);

 • sumoka 0,29 euro mokestį;
 • užpildo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje”

(forma Nr.025-025-1/a). Atitinkamose prašymo skiltyse nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, įrašo Centro pavadinimą, pasirinkto gydytojo vardą ir pavardę, bei prašymo užpildymo datą.

 • prašymą pasirašo.
 1. Asmuo, pageidaujantis prisirašyti pas kitą Centre dirbantį gydytoją:
 • kreipiasi į VšĮ Kėdainių PSPC statistiką (Bendrosios praktikos gydytojų terapijos skyrius,

II a. 35 kab.);

 • pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užpildo „Prašymą gydytis pas kitą VšĮ Kėdainių PSPC gydytoją“ (forma Nr.025-025-2a).

Atitinkamose prašymo skiltyse nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, pasirinkto gydytojo vardą, pavardę ir specialybę, bei prašymo užpildymo datą.

 • prašymą pasirašo.
 1. Gydytojui pakeitus specialybę, nutraukus darbo santykius ar pateikus Centro direktoriui prašymą, direktoriaus įsakymu skiriamas kitas gydytojas.
 2. Jeigu pacientas sutinka lankytis pas priskirtą gydytoją arba pasirenka kitą gydytoją, užpildo Prašymo gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją (formą Nr.025-025-2/a).

________________________