VšĮ KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos programos (toliau-Programos) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje.

2.Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.57-2973), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.98-4339), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybės įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,2004, Nr.83-3015), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr.V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.139-6143) bei kitais teisės aktais.

3.Programoje vartojamos sąvokos:

3.1. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ir nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ir kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

3.2. Korupcinio pobūdžio teisės  pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

3.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas,  tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nuskalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ir kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų  ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų  apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo  funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

3.4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme (Žin.,2002, Nr.57-2297) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

Programos misija – šalinti prielaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšųneteisėtam, nepagrįstam naudojimui bei korupcijai sveikatos sistemoje atsirasti ir plisti, kontroliuoti ir siekti, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.

Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Programos priemonės nuosekliai siejamos su socialinių, ekonominių, sveikatos sistemos valdymo problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį interesą.

II.PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Programos tikslai:

6.1. išsiaiškinti ir šalinti korupcijos  prielaidas įstaigoje;

6.2. užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę  įstaigos ir darbuotojų veiklą;

6.3. supažindinti visuomenę su įstaigoje įgyvendinamomis  korupcijos prevencijos priemonėmis.

Korupcijos programos uždaviniai:

7.1. galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant priemonių planą;

7.2. siekti kad visos lėšos, skirtos įstaigai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai,  kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti;

7.3. užtikrinti, kad pacientai savo teisėmis ir laisvėmis galėtų pasinaudoti be korupcijos  apraiškų;

7.4. paveikti įstaigos darbuotojus, siekiant  apsaugoti juos nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

7.5.  iš esmės pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą VšĮ Kėdainių PSPC;

7.7. padidinti visuomenės pasitikėjimą VšĮ Kėdainių PSPC .

Korupcijos prevencijos tikslams ir uždaviniams pasiekti numatoma:

8.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką bei užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą VšĮ Kėdainių PSPC;

8.2. apibrėžti, koks įstaigos darbuotojų elgesys prieštarauja teisės aktams ir laikomas korupcija;

8.3. sukurti efektyvią kontrolės ir reagavimo į korupcijos apraiškas tvarką;

8.4. atlikti korupcijos rizikos analizę pagal savo nustatytas veiklos sritis, kuriose galima didelė korupcijos rizika;

8.5. parengti korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą bei pateikti ją Sveikatos apsaugos ministerijai;

8.6. informuoti visuomenę apie Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimą VšĮ Kėdainių PSPC, siekiant grįžtamojo ryšio iš svetainės lankytojų;

8.7. apie nustatytus korupcijos atvejus skelbti viešai;

8.8. vykdyti antikorupcinį darbuotojų ugdymą (dalyvavimas antikorupcinio švietimo renginiuose);

8.9. paruošti darbuotojų elgesio, susidūrus su korupcinėmis veikomis, taisykles bei pranešimo tvarkos aprašą ir juos paskelbti internetiniame puslapyje;

8.10. paskelbti internetiniame puslapyje nuorodą, kur asmenys galėtų anonimiškai pranešti  apie darbuotojų pažeidimus. Paskelbti informaciją, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika;

8.11. įvadinio mokymo metu naujiems darbuotojams pravesti ir mokymus korupcijos prevencijos klausimais;

8.12. teikti siūlymus teisės aktų, jų įgyvendinimo procedūrų ir priemonių tobulinimui.

III. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano vertinimo rodikliai:

9.1. įvykdytų priemonių plano priemonių skaičius;

9.2. neįvykdytų priemonių plano priemonių skaičius;

9.3. priemonių plano įgyvendinimas nustatytais terminais;

9.4. pateiktų rekomendacijų keisti teisės aktus ar jų projektus skaičius;

9.5. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcine veika skaičius;

9.6. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykis;

9.7. specialių radio, televizijos laidų, straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičius;

9.8. nevyriausybinių pacientų organizacijų, bendradarbiaujančių korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, skaičius.

IV. ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

10. Už korupcijos prevencijos Priemonių plano įgyvendinimą atsako įstaigos vadovas.

11. Pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos pateikti informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

12. Programos įgyvendinimą koordinuoja asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

13. Programa ir jos korupcijos įgyvendinimo priemonės peržiūrimos ir papildomos kas du metus arba esant poreikiui dažniau.