Racionalaus antibiotikų vartojimo skatinimo programa

 

Tikslai ir uždaviniai: diegti teisingą / racionalų antimikrobinių preparatų skyrimą / vartojimą, sudarant sąlygas ir didinant diagnostikos galimybes pirminėje sveikatos priežiūroje; plėtojant medicinos darbuotojų profesinę kompetenciją ir supažindinant su naujausiais moksliniais tyrimais ir rekomendacijomis; skatinant pacientų / bendruomenės atsakomybę už racionalų antibiotikų vartojimą ir suteikiant visapusišką informaciją.

Erkinio encefalito profilaktika Kėdainių rajone

 

Tikslai ir uždaviniai: vykdyti erkinio encefalito profilaktiką, informuojant rajono gyventojus apie EE pavojų ir efektyvias profilaktikos priemones; skiepijant tikslinės (socialiai jautrios) grupės asmenis – vaikus iš daugiavaikių šeimų nemokama vakcina; organizuojant akcijas, kurių metu naudojamos įvairios motyvacijos priemonės ir sudaromos patrauklios galimybės pasiskiepyti EE vakcina (pvz., rizikos grupių darbuotojams darbo vietoje, be išankstinės registracijos ir pan.).

 

 

B hepatito profilaktika VšĮ Kėdainių PSPC medicinos darbuotojų grupėje

 

Tikslai ir uždaviniai: mažinti profesinių sveikatos pakenkimų pasekmes,išsaugoti ir stiprinti darbuotojų sveikatą,  pratęsiant medicinos personalo skiepijimus, atlirkant kraujo tyrimus, revakcinaciją pagal numatytą schemą.

Nemokamas narkotinių medžiagų nustatymas sveikatos priežiūros įstaigose

 

Tikslai ir uždaviniai: sudaryti galimybes atlikti įvairių narkotinių medžiagų testus Kėdainių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose, pageidaujant tėvams / globėjams, policijos pareigūnams, socialiniams darbuotojams, anonimiškai besikreipiantiems asmenims; suteikti visapusišką informaciją apie narkotikų žalą, supažindinant kaip įtarti, kad vaikas vartoja narkotines medžiagas ir kaip elgtis, jei gaunamas teigiamas testo rezultatas; siųsti / nukreipti ar informuoti šių paslaugų gavėjus, kur gali gauti sveikatos priežiūros, socialines paslaugas, teisines konsultacijas, motyvuoti atsisakyti narkotinių medžiagų vartojimo.

Rizikos veiksnių nustatymas – ankstyva

širdies kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktika

 

Tikslai ir uždaviniai: įvertinti svarbiausius širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorius laisvanoriškų profilaktinių patikrinimų / akcijų metu, tuo įgalinant koreguoti juos teigiama linkme; nurodyti svarbiausius sveikatos stiprinimo kelius ir būdus, sudarant asmenines sveikatingumo programas; atlikti pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis bei poreikių įvertinimo tyrimą.

 

Tuberkuliozės profilaktikos programa

 

Tikslai ir uždaviniai: organizuoti efektyvią TB profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką  Kėdainių rajono gyventojams, taikant integruotą / kompleksinį problemų sprendimo modelį ir užtikrinant skirtingų institucijų bendradarbiavimą; vykdant aktyvią informacijos sklaidą bendruomenėje ir aktyvinant profilaktikos priemones / ankstyvąją diagnostiką vaikams (pagal tikslines grupes), taip pat sudarant galimybes ir skatinant rizikos grupių suaugusiuosius pasitikrinti sveikatą.

 

 

ŽIV ir kitų lytiniu keliu plintančių ligų prevencija rizikos grupės asmenims

 

Tikslai ir uždaviniai: kontroliuoti ŽIV ir LPI pasireiškimą Kėdainių rajone, šviečiant, konsultuojant ir skatinant naudotis užkrečiamų ligų prevencijos priemonėmis; atliekant ŽIV ir kt. infekcinių lytiškai plintančių ligų testus; siųsti / nukreipti ar informuoti paslaugų gavėjus, kur galėtų gauti specializuotas sveikatos priežiūros, socialines paslaugas, teisines konsultacijas.

 

 

„Žemo slenksčio” paslaugos

 

Tikslai ir uždaviniai: sumažinti tikslinės grupės asmenų rizikingą elgesį, susijusį infekcinių ligų plitimu, didinant žemo slenksčio paslaugų prieinamumą; užmegzti bei palaikyti nuolatinį kontaktą su tikslinėmis grupėmis, teikiant paslaugas kuo arčiau jų gyvenamosios vietos; stebėti paslaugų gavėjų rizikingos elgsenos, susijusios su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu, pokyčius; motyvuoti atsisakyti narkotinių medžiagų vartojimo.