Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas (atsakingas už civilinę saugą) – Irena Sirvidienė, tel. (8 347) 528 71.

Gydytojas epidemiologas – Natalija Jurgina, tel. (8 347) 670 95.

Vidaus medicininio audito grupė

VšĮ Kėdainių PSPC Vidaus medicininio audito grupė (VMA) sudaroma direktoriaus įsakymu.

VMA grupė:

 • dalyvauja nustatant VšĮ Kėdainių PSPC teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius;
 • atlieka planinius ir neplaninius vidaus medicininius auditus;
 • organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir įstaigos vadovui siūlo prevencines priemones;
 • renka ir apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis paslaugomis;
 • savo kompetencijos ribose nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia įstaigos vadovui;
 • dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;
 • analizuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą;
 • parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą.
Grupės vadovas Viltara Dūdienė, šeimos gydytoja.
Grupės nariai: Jūratė Judickienė, direktoriaus pavaduotoja organizaciniam – metodiniam darbui;
Laima Juodeikienė, direktoriaus pavaduotoja klinikiniam darbui;

Rūta Lavrukėnienė, Dantų gydymo skyriaus vedėja;

Aistė Leleikienė, Psichikos sveikatos skyriaus vedėja;

Joana Kleivienė, BPG terapijos skyriaus vedėja;

Audronė Pacevičienė, Pernaravos ambulatorijos vedėja;

Danguolė Rakauskienė, gydytoja psichiatrė;

Ina Gargasienė, gydytoja odontologė.

Etikos komisija

VšĮ Kėdainių PSPC etikos komisija:

 • priima sprendimus medicininės etikos klausimais;
 • sprendžia iškilusius ginčus bei konfliktines situacijas tarp medikų ir pacientų;
 • sprendžia kitus klausimus, susijusius su medikų profesinės veiklos etikos aspektais.

Komisijos nariai – VšĮ Kėdainių PSPC įgaliotų atstovų susirinkimo deleguoti nariai, Kėdainių rajono visuomenės (atskirų institucijų) deleguoti atstovai.

Komisijos pirmininkas: Donatas Lučunas, Psichikos sveikatos skyriaus medicinos psichologas;

Pirmininko pavaduotoja: Gintarė Mackevičienė, BPG terapijos skyriaus šeimos gydytoja;

Komisijos sekretorė: Ligita Pukienė, vyresnioji medicinos statistė.

Nariai:

Gintarė Paškevičienė, BPG terapijos skyriaus šeimos gydytoja;

Kristina Dūdienė, Akademijos ir Dotnuvos ambulatorijų šeimos gydytoja;

Rima Šmigelskytė advokatė;

Arūnė Jakutienė, psichologė.

Gydymo taryba

VšĮ Kėdainių PSPC gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo,

naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitus

klausimus bei teikia svarstomais klausimais rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai.

Tarybos nariai: VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus pavaduotojai, padalinių vadovai, Lietuvos gydytojų sąjungos Kėdainių filialo atstovas.

Slaugos taryba

VšĮ Kėdainių PSPC Slaugos taryba:

 • sprendžia slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimus;
 • analizuoja slaugos administravimo problemas;
 • teikia pasiūlymus dėl slaugos valdymo tobulinimo;
 • teikia pasiūlymus įstaigos administracijai slaugos paslaugų kokybės gerinimui;
 • organizuoja įvairius renginius slaugos personalui ir kt.

Tarybos nariai: vyriausioji slaugos administratorė, skyrių vyresniosios slaugos specialistės,

Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Kėdainių skyriaus atstovas.

Stebėtojų taryba

VšĮ Kėdainių PSPC Stebėtojų taryba:

 • analizuoja įstaigos veiklą;
 • išklauso ir įvertina įstaigos metinės veiklos ataskaitą;
 • derina įstaigos parengtus sprendimų projektus
 • (dėl teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo, vidaus struktūros pakeitimų, darbuotojų darbo apmokėjimo ir kt.)

Stebėtojų tarybos sudėtyje yra rajono savivaldybės tarybos paskirti savivaldybės tarybos narys ir visuomenės atstovas bei įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos atstovas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. AD-1-221  patvirtinta VšĮ Kėdainių PSPC  Stebėtojų taryba. (dokumentą žiūrėti čia…)