Patvirtinta

VšĮ Kėdainių PSPC

Vidaus medicininio audito grupės susirinkime

                                                                                     2018 m. lapkričio 26 d.

                                                                                               Protokolas Nr.7

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

KOKYBĖS POLITIKA

 Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Centras yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal licencijas:

 • Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 353, išduota 1999-05-19, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
 • Odontologinės priežiūros (pagalbos) licencija Nr.0498, išduota 2006-05-16 Odontologų rūmų.

Pagrindinis Centro veiklos tikslas – stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, teikti kokybiškas, prieinamas ir pacientui tinkamas, Centro licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas.

Visi Centro darbuotojai žino savo pareigas, nuolat tobulina profesinę kvalifikaciją, yra motyvuoti teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir aprūpinti tinkama medicinos įranga ir priemonėmis.

MISIJA

Gerinti prisirašiusiųjų pacientų sveikatą, teikiant kvalifikuotas, mokslu ir praktika pagrįstas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas – sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo – Kėdainių miesto ir rajono gyventojams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodus.

Šia veikla siekti rezultato, atitinkančio pacientų, medikų ir visuomenės lūkesčius.

VIZIJA

Moderni, patikima, efektyviai administruojama asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, motyvuojanti žmones gyventi sveikai ir taikyti profilaktikos priemones, o jiems susirgus – efektyviai taikanti šiuolaikines, mokslu pagrįstas, diagnostikos priemones ir gydymo metodus.

STRATEGINIAI TIKSLAI

 • Gerinti Centro teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, atitinkančią pacientų poreikius ir lūkesčius, racionaliai naudojant turimus resursus.
 • Gerinti Centro procesų, komunikacijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Kokybiškų ir prieinamų sveikatos priežiūros – diagnostikos, gydymo ir slaugos paslaugų užtikrinimas.
 • Veiksmingų ir efektyvių ligų prevencijos priemonių taikymas.
 • Nuoseklus teikiamų paslaugų ir veiklos kokybės gerinimas.
 • Atstovavimas teisėtiems pacientų ir darbuotojų poreikiams ir interesams.
 • Efektyvus, kaštų naudingumo prasme pagrįstas, įstaigos valdymas.

CENTRO VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Orientuoti Centro darbą į paciento poreikius, užtikrinti prieinamą, kokybišką ir saugų, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
 2. Puoselėti kolektyve pagarbos pacientams ir kolegoms, profesinio solidarumo ir lojalumo Centrui kultūrą.
 3. Užtikrinti aiškų kompetencijų ir atsakomybių pasiskirstymą.
 4. Priimti skaidrius ir motyvuotus sprendimus.
 5. Didinti darbuotojų motyvaciją siekti geresnių rezultatų ir efektyviau dirbti, nuosekliai gerinant dirbančiųjų darbo sąlygas, užtikrinant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
 6. Aiškiai formuluoti ir skirti užduotis atsižvelgiant į kompetenciją ir atsakomybę, įvertinti atliktų užduočių pasiektą rezultatą.
 7. Užtikrinti grįžtamąjį ryšį su darbuotojais, pacientais, kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir partneriais.
 8. Nuosekliai tobulinti informacines technologijas.
 9. Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje.
 10. Užtikrinti būtinuosius veiksmus apsaugant pacientų ir darbuotojų gyvybę.
 11. Didinti veiklos valdymo rezultatyvumą ir veiklos efektyvumą, tikslingai naudojant turimas lėšas, išteklius.
 12. Skelbti kokybės politiką viešai.

 

VERTYBĖS

KOMPETENCIJA:

 • Atsakomybė;
 • Profesinės žinios ir tobulėjimas;
 • Naujovių paieška ir įgyvendinimas.

PAGARBA:

 • Pacientui;
 • Darbuotojui;
 • Organizacijai.

BENDRADARBIAVIMAS

 • Pasitikėjimas;
 • Komandinė dvasia;
 • Konstruktyvi iniciatyva.

ORIENTACIJA Į REZULTATĄ

 • Aiškūs tikslai;
 • Planas tikslui pasiekti;
 • Pasiektų tikslų vertinimas.