PATVIRTINTA

VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus

2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020-2023 M. STRATEGINIS ŠEIMOS MEDICINOS PASLAUGOS KOKYBĖS GERINIMO PLANAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Centro) Strateginis šeimos medicinos paslaugų kokybės gerinimo 2020-2023 m. planas (toliau – Planas) – dokumentas, kuriame apibrėžti šeimos medicinos paslaugų kokybės gerinimo tikslas ir uždaviniai, tobulinimo kryptys, laukiami rezultatai, vertinimo kriterijai ir įgyvendinimo priemonės.
 2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1104 “Dėl šeimos medicinos plėtros 2016 – 2025 metų veiksmų plano patvirtinimo, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. T1 – 233 “Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo”, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. T1 – 1865-(1.1) “Dėl viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro akreditavimo šeimos medicinos paslaugai”, Centro Gydymo ir Slaugos tarybų protokolais.
 1. ŠEIMOS MEDICINOS KOKYBĖS GERINIMO PLANO TIKSLAI
 • Centras siekia įgyvendinti savo misiją – gerinti prisirašiusiųjų pacientų sveikatą, teikiant kvalifikuotas, mokslu pagrįstas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas – sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo – Kėdainių miesto ir rajono  gyventojams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodus. Šia veikla siekti rezultato atitinkančio pacientų, medikų ir visuomenės lūkesčius.
 • Centro vertybės:
  • kompetencija: atsakomybė, profesinės žinios ir tobulėjimas, naujovių paieška ir įgyvendinimas;
  • pagarba: pacientui, darbuotojui, organizacijai;
  • bendradarbiavimas: pasitikėjimas, komandinė dvasia, konstruktyvi iniciatyva;
  • orientacija į rezultatą: aiškūs tikslai, planas tikslui pasiekti, pasiektų tikslų vertinimas.
 • Centro strateginiai tikslai:

5.1. gerinti įstaigos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, atitinkančią pacientų poreikius ir lūkesčius, racionaliai naudojant turimus resursus;

5.2. gerinti įstaigos procesų, komunikacijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą.

 1. ŠEIMOS MEDICINOS PASLAUGOS KOKYBĖS GERINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIORITETINĖS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI
 • Pacientų skatinimas aktyviau dalyvauti prevencinėse programose:

6.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programos vykdymas praėjusiais metais buvo 40,59 proc., t.y. aukštesnis už šalies rodiklį (36,7 proc.), tačiau tokios prevencijos apimtys nėra pakankamos, siekiant sumažinti sergamumą. Todėl sieksime, kad kasmet didėtų pacienčių, dalyvaujančių patikros dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų programoje, skaičių, periodiškai skleisdami informaciją įstaigos interneto svetainėje, Facebook paskyroje, poliklinikoje esančiuose ekranuose, rajono žiniasklaidos priemonėse. Atnaujintą informacinį lankstinuką dalinsime individualių pokalbių su paciente metu bei platinsime grožio salonuose. Periodiškai tikslinsime moterų,  prisirašiusių prie mūsų įstaigos ir pagal amžių turinčių teisę gauti šioje programoje numatytas paslaugas, sąrašus. Skatinsime sveikatos priežiūros specialistus už gerus darbo rezultatus vykdant prevencines programas pagal patvirtintus kriterijus.

6.2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas praėjusiais metais buvo 44,01 proc., t.y. aukštesnis už šalies rodiklį (41,24 proc.), tačiau tokios prevencijos apimtys nėra pakankamos.

       Sieksime, kad kasmet didėtų moterų, prisirašiusių prie mūsų įstaigos ir pagal amžių turinčių teisę gauti šioje programoje numatytas paslaugas, skaičius. Skirsime dar daugiau dėmesio informacijos sklaidai viešojoje erdvėje bei individualiam darbui su kiekviena paciente. Periodiškai tikslinsime moterų,  prisirašiusių prie mūsų įstaigos ir pagal amžių turinčių teisę gauti šioje programoje numatytas paslaugas, sąrašus.

                                    6.3. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas praėjusiais metais buvo 35,31  proc., t.y.  nepasiekėme šalies rodiklio – 43,18 proc. Šiai programai skirsime daugiau dėmesio.

       Sieksime, kad kasmet didėtų gyventojų, prisirašiusių prie mūsų įstaigos ir pagal amžių turinčių teisę gauti šioje programoje numatytas paslaugas, skaičius. Skirsime dar daugiau dėmesio informacijos sklaidai viešojoje erdvėje bei individualiam darbui su kiekvienu pacientu. Atnaujintą informacinį lankstinuką dalinsime individualių pokalbių su pacientais metu bei platinsime seniūnijose ir bendruomenėse. Periodiškai tikslinsime gyventojų,  prisirašiusių prie mūsų įstaigos ir pagal amžių turinčių teisę gauti šioje programoje numatytas paslaugas, sąrašus.

                      7. Racionalus antibiotikų vartojimas vaikams nuo 0 iki 7 m.

Bendras kompensuojamųjų antibiotikų skyrimas 0 – 7 metų vaikams, sergantiems viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, yra didesnis už Lietuvos ar kai kurių kitų šalies ASPĮ rodiklius, todėl numatysime priemones šios problemos sprendimui. Parengę vaikų, sergančių ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis diagnostikos ir gydymo algoritmą, dar aktyviau informuodami tėvus apie racionalaus antibiotikų vartojimo svarbą, sieksime mažinti bendrą antibiotikų skyrimą vaikams nuo 0 iki 7 m. ir didinti siauro veikimo spektro antibiotikų dalį gydant antimikrobiniais vaistais ūmias viršutinių kvėpavimo takų infekcijas 0-7 m. vaikams.

               8. Slaugos paslaugų paciento namuose prieinamumo ir kokybės gerinimas:

       Stengsimės daugiau dėmesio skirti slaugomiems bei sudėtingiems pacientams, didindami slaugos paslaugų namuose, suteiktų vienam pacientui, skaičių.

                      9. Vaikų iki 18 m. profilaktinis sveikatos tikrinimas:

       Patikrintų vaikų iki 18 m. rodiklis praėjusiais metais buvo aukštesnis už šalies rodiklį ir siekė 66,25 proc. (Lietuvos rodiklis 48,83 proc.). Mūsų netenkina šis rezultatas, todėl sieksime kasmet didinti profilaktiškai patikrintų vaikų skaičių. Aktyviau skleisime informaciją tėvams viešojoje erdvėje, bendradarbiausime su visuomenės sveikatos specialistais ugdymo įstaigose, reguliariai supažindindami juos su profilaktinio sveikatos tikrinimo eiga.

_______________