03. Pranešk apie korupciją

SUSIDŪRĖTE SU KORUPCIJA? IŠ JŪSŲ PRAŠOMA KYŠIO? NESITAIKSTYKITE!

KUR KREIPTIS SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCIJA:

Pranešti galima:

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro už korupcijos kontrolę ir prevenciją atsakingam asmeniui

•Pasitikėjimo telefonu Tel. Nr. +370 665 32 693;

• El. paštu: [email protected]

• Pateikti pranešimą raštu: pristatant pranešimą už korupcijos kontrolę ir prevenciją atsakingam asmeniui (VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, Budrio g. 5, Kėdainiai (II aukštas, 202 kab.)

Kreipiantis raštu rekomenduojama nurodyti:

vardą, pavardę;

gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);

įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;

skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

VšĮ Kėdainių PSPC užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

• „Karštąja linija“ visą parą tel.: +370 5 266 3333

• El. paštu [email protected]

Taip pat rekomenduojame apsilankyti Specialiųjų tyrimų tarnybos puslapyje: WWW.STT.LT

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai

• Pasitikėjimo telefonu +370 800 66004

• El. paštu [email protected]

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos politika (dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro pacientų teisių įgyvendinimo politika (dokumentą žiūrėti čia…)

VŠĮ Kėdainių PSPC užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu 2024 metų kovo 12 d. Nr. MP1 – 114 ,,Dėl Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro įrašymo į skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą“, Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui (PSPC) suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, viešoji įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) sąrašą. (dokumentą žiūėti čia…)

VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojų elgesio kodeksas  (dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (dokumentą žiūrėti čia…)

Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Tarkime #AčiūMedikams VIEŠAI, o ne slaptai!

Baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (dokumentą žiūrėti čia…)

  • Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Įsakymas

Dėl viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo    (dokumentą žiūrėti čia…)

  • Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Įsakymas

Dėl viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo    (dokumentą žiūrėti čia…)

  • Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Įsakymas

Dėl viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų priėmimo, perdavimo vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo tvirtinimo    (dokumentą žiūrėti čia…) 

Viešojoje įstaigoje Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre veikia vidinis kanalas (el.paštas [email protected]), kuriuo bet kuris asmuo, turi galimybę pranešti apie pažeidimą. 

Vidinių pranešimų apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas (dokumentą žiūrėti čia…)

Vidinių pranešimų forma (dokumentą žiūrėti čia…)

VšĮ Kėdainių PSPC atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo poreikio įvertinimas (dokumentą žiūrėti čia…)

Medicinos normos

Lietuvos medicinos norma MN 14:2019 ,,Šeimos gydytojas.” Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”   (dokumentą žiūrėti čia…)

Lietuvos medicinos norma MN 28:2019 ,,Bendrosios praktikos slaugytojas.” Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”  (dokumentą žiūrėti čia…)

Lietuvos medicinos norma MN 53:2019 ,,Gydytojas psichiatras.” Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”     (dokumentą žiūrėti čia…)

Lietuvos medicinos norma MN 42:2015 ,,Gydytojas odontologas.” Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”  (dokumentą žiūrėti čia…)

Lietuvos medicinos norma MN 64:2018 ,,Gydytojas akušeris ginekologas.” Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” (dokumentą žiūrėti čia…) 

Lietuvos medicinos norma MN 74:2018 ,,Gydytojas chirurgas.” Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” (dokumentą žiūrėti čia…)

Informaciją apie įstaigas teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiesiems ar vaikams pagal gydomų pacientų profilius, tų profilių pacientų organizacijų telefonai, kontaktiniai asmenys, galite rasti: https://www.kedainiupspc.lt/about2-3/#gallery-details-16-medicinines-reabilitacijos-paslaugos

Informaciją apie įstaigoje teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas galite rasti Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose direktoriaus 2023 m. balandžio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr.77. Taisyklės skelbiamos įstaigos stenduose, segtuvuose, interneto svetainėje:https://www.kedainiupspc.lt/about/#gallery-details-03-vidaus-tvarkos-taisykles; https://www.kedainiupspc.lt/about2-3/#gallery-details-02-nemokamos-paslaugos;  https://www.kedainiupspc.lt/about2-3/#gallery-details-03-mokamu-paslaugu-kainynas

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro paramos inicijavimo, gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašas (dokumentą žiūrėti čia…)

Paramos panaudojimo ataskaita (dokumentą žiūrėti čia…)

Informacija apie VšĮ Kėdainių PSPC korupcijos prevencijos 2021-2025 m. programos priemonių plano vykdymo eigą:

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros pacientų teisių įgyvendinimo politikos tvarkos aprašas   (dokumentą žiūrėti čia…)

Antikorupcinis švietimas:

https://stt.lt/data/public/uploads/2022/11/gyvenimas-grazus_titrai.mp4

https://www.kedainiupspc.lt/wp-content/uploads/2022/02/1920x1080_STT02-PERPUS-FINAL.mp4

https://stt.lt/data/public/uploads/2022/11/gyvenimas-grazus_titrai.mp4

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF lėšų, nomenklatūra pagal sutartį su TLK (žiūrėti  čia…)

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BEI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (žiūrėti čia…)