09. VšĮ Kėdainių PSPC pacientų skundų ir prašymų pateikimo tvarka

 

 • Pacientas ar jo atstovas pagal įstatymą ar pavedimą, skundą ar prašymą pateikia atvykus tiesiogiai  į Centro  direktoriaus  padėjėjo  kabinetą,  paštu ar  elektroninio pašto adresu [email protected].

 • Pacientų rašytinius skundus ir prašymus priima ir registruoja Centro direktoriaus padėjėjas asmenų skundų ir prašymų registre, kuris laikomas Centro administracijoje.

 • Paciento   prašymai  ir skundai, pateikti  žodžiu, į   kuriuos    galima   atsakyti  nedelsiant, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Centro interesų, Centre neregistruojami. Jei į žodžiu pateiktą prašymą ar skundą negalima atsakyti nedelsiant, ar pacientas lieka nepatenkintas žodiniu sprendimu, pacientui ar jo atstovui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą ar skundą raštu.

 • Reikalavimai paciento rašytiniam prašymui ar skundui:

 • 1.nurodytas paciento vardas ir pavardė;

 • 2.nurodytas paciento gyvenamosios vietos adresas,telefono ryšio Nr.ir (arba) el.pašto adresas;

 • 3.nurodytos paciento teisės ,kurios jo manymu, buvo pažeistos, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

 • 4.nurodytos paciento teisių pažeidimą pagrindžiančios aplinkybės (aprašymas);

 • 5.paciento reikalavimai;

 • 6.turi būti paciento pasirašytas;

 • 7.kartu su skundu ar prašymu pacientas turi pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 • Jeigu prašymą ar skundą pateikia paciento atstovas:

 • 1.turi būti nurodyta paciento, kurio vardu  kreipiamasi, vardas ir pavardė;

 • 2.nurodyti paciento atstovo vardas ir pavardė;

 • 3.paciento atstovo gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio Nr. ir (arba) el.pašto adresas;

 • 4.atstovavimą liudijantis dokumentas;

 • 5.atstovo tapatybę liudijantis dokumentas.

 • Pacientui (ar jo atstovui) paaiškinama, kad šių reikalavimų neatitinkantys prašymai ar skundai, o taip pat neįskaitomi prašymai ar skundai nebus nagrinėjami ir bus grąžinami pacientui.

 • Informuojant pacientą (ar jo atstovą) pabrėžiama, kad į skundus nagrinėjančias valstybės institucijas jis turi teisę kreiptis po skundo nagrinėjimo įstaigoje.

 • Pacientui suteikiama informacija ir apie skundo ar prašymo pateikimo bei nagrinėjimo terminus:

 • 1.pacientas turi teisę pareikšti skundą, jei jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, ne vėliau kaip per vienerius metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl jo teisių pažeidimo padaryta žala, dėl kurios atlyginimo privalo kreiptis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka;

 • 2.skundas pareikštas vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos bei vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos yra  nenagrinėjamas ir per 5 darbo dienas nuo gavimo datos išsiunčiamas pranešimas raštu, kuriame nurodoma skundo nenagrinėjimo priežastis;

 • 3.paciento skundą privaloma išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.