08. Kokybės politika

PATVIRTINTA

VšĮ Kėdainių  pirminės sveikatos priežiūros

centro direktoriaus

2023 m. sausio  27 d. įsakymu Nr. 17.1

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras –  asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas galiojančioje licencijoje.

 Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 353, išduota 1999-05-19, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (su vėlesniais patikslinimais).

2019 m. lapkričio 26 d. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos išdavė  akreditavimo pažymėjimą Nr. J24-32.  Įstaiga yra akredituota šeimos medicinos paslaugai.

MISIJA

Gerinti prisirašiusiųjų pacientų sveikatą, teikiant kvalifikuotas, mokslu ir praktika pagrįstas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas − sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo − Kėdainių miesto ir rajono gyventojams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodus. Šia veikla siekti rezultato, atitinkančio pacientų, medikų ir visuomenės lūkesčius.

VIZIJA

Moderni, patikima, efektyviai administruojama asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, motyvuojanti žmones gyventi sveikai ir taikyti profilaktikos priemones, o jiems susirgus − efektyviai taikanti šiuolaikinius, mokslu pagrįstus diagnostikos ir gydymo metodus.

VERTYBĖS

 • Kompetencija – darbuotojų atsakomybė, profesinės žinios ir tobulėjimas, naujovių paieška ir įgyvendinimas.

 • Pagarba – pacientui, darbuotojui, organizacijai.

 • Bendradarbiavimas –  pagrįstas pasitikėjimu, komandine dvasia bei konstruktyvia iniciatyva.

 • Orientacija į rezultatą – aiškūs tikslai, planas tikslui pasiekti bei pasiektų tikslų vertinimas.

STRATEGINIAI TIKSLAI

 • Gerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, atitinkančią pacientų poreikius ir lūkesčius, racionaliai naudojant turimus resursus.

 • Didinti procesų, komunikacijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Veiksmingų ir efektyvių ligų prevencijos priemonių taikymas.

 • Nuoseklus teikiamų paslaugų ir veiklos kokybės gerinimas.

 • Atstovavimas teisėtiems pacientų ir darbuotojų poreikiams ir interesams.

 • Efektyvus, kaštų naudingumo prasme pagrįstas įstaigos valdymas.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA

 • Orientuoti įstaigos darbą į paciento poreikius, užtikrinti prieinamą, kokybišką ir saugų, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 • Puoselėti kolektyve pagarbos pacientams ir kolegoms, profesinio solidarumo ir lojalumo kultūrą.

 • Užtikrinti aiškų kompetencijų ir atsakomybių pasiskirstymą.

 • Priimti skaidrius ir motyvuotus sprendimus.

 • Didinti darbuotojų motyvaciją siekti geresnių rezultatų ir efektyviau dirbti, nuosekliai gerinant dirbančiųjų darbo sąlygas, užtikrinant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

 • Aiškiai formuluoti ir skirti užduotis atsižvelgiant į kompetenciją ir atsakomybę, įvertinti atliktų užduočių pasiektą rezultatą.

 • Užtikrinti grįžtamąjį ryšį su darbuotojais, pacientais, kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir partneriais.

 • Nuosekliai tobulinti informacines technologijas.

 • Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje.

 • Užtikrinti būtinuosius veiksmus apsaugant pacientų ir darbuotojų gyvybę.

 • Didinti veiklos valdymo rezultatyvumą ir veiklos efektyvumą, tikslingai naudojant turimas lėšas, išteklius.

 • Skelbti kokybės politiką viešai